Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Hán Tuyên Đế]] (gọi tắt theo thụy hiệu gốc là [[Hiếu Tuyên Đế]])
* [[Tư Mã Ý|Tấn Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Vũ Tuyên Đế]] (trước truy tôn là [[Vũ Tuyên Vương]], thụy hiệu chính thức là Liêu Đông [[Tương Công]])
* [[Thạch Tà|Hậu Triệu Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Hậu Lương Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Tháp Khắc Thế|Thanh Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Triều Tiên Chính Tổ|Triều Tiên Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Việt Nam]] [[Khải Định|Hậu Nguyễn Tuyên Đế]]
 
==Xem thêm==