Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

 
==Danh sách==
* Tây Hán [[Triệu Vũ Vương|Nam Việt Vũ Đế]] (xưng đế một thời gian rồi đổi lại hiệu là [[Vũ Vương]], sau được [[nhà Trần]] truy tôn là [[Triết Đế]])
* Tây Hán [[Sô Dư Thiện|Đông Việt Vũ Đế]]
* Tây [[Hán Vũ Đế]] (thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]], sử sách thường gọi tắt là Hán Vũ Đế)
* Đông [[Hán Quang Vũ Đế]]
* [[Tam Quốc]] [[Tào Tháo|Ngụy Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Vũ Vương]])
* Tây [[Tấn Vũ Đế]]
* Đông Tấn [[Hoàn Ôn|Hoàn Sở Tuyên Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Tuyên Vũ Vương]])
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lý Hùng (hoàng đế)|Thành Hán Vũ đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Bối Tà|Hậu Triệu Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Hổ|Hậu Triệu Vũ Dế]]
* [[Phù Hồng|Tiền Tần Huệ Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ QuangHồ thập lục quốc]] [[Phù Hồng|HậuTiền LươngTần ÝHuệ Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lã Quang|Hậu Lương Ý Vũ Đế]]
* [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]]
* [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]
* Nam triều [[Lưu Tống Vũ Đế|Tiền Tống Vũ Đế]]
* Nam triều [[Nam Tề Vũ Đế]]
* Nam triều [[Lương Vũ Đế]]
* Nam triều [[Trần Vũ Đế]]
* Bắc triều [[Bắc Chu Vũ Đế]]
* [[Nhà Tùy|Tùy triều]] [[Tiết Cử|Tần Vũ Đế]] (tước hiệu trước là Tây Tần [[Bá Vương]])
* [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Đại Vũ Nghệ|Bột Hải Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ Vương)
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lý Khắc Dụng|Hậu Đường Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Dương Hành Mật|Nam Ngô Vũ Đế]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lưu Kế Nguyên|Bắc Hán Anh Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] Nam triều [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] [Đàng trong|Quảng Nam quốc]] [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]])
* [[Việt Nam]] [[Nguyễn Huệ|Tiền Nguyễn Vũ Đế]] (thường gọi Tây Sơn Vũ Đế, có thụy hiệu khác là An Nam Trung Thuần Vương)
 
==Xem thêm==