Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Bối Tà|Hậu Triệu Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Hổ|Hậu Triệu Vũ Dế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Tuân|Hậu Triệu Nhân Vũ Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Giám|Hậu Triệu Hưng Vũ Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Phù Hồng|Tiền Tần Huệ Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lã Quang|Hậu Lương Ý Vũ Đế]]