Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lý Hùng (hoàng đế)|Thành Hán Vũ đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Bối Tà|Hậu Triệu Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Hổ|Hậu Triệu Vũ Dế]] (có thụy hiệu khác là [[Chính Đế]])
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Tuân|Hậu Triệu Nhân Vũ Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Giám|Hậu Triệu Hưng Vũ Đế]]