Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Dương Hành Mật|Nam Ngô Vũ Đế]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lưu Kế Nguyên|Bắc Hán Anh Vũ Đế]]
* [[Tôn Khả Vọng|Đại Tây Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] Nam triều [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]])