Khác biệt giữa các bản “Liệt Đế”

không có tóm lược sửa đổi
==Danh sách==
* [[Thác Bạt Ế Hòe|Đại Liệt Đế]] (truy tôn)
* [[Địch Chiêu|Trạch Ngụy Uy Liệt Đế]] (có thụylúc hiệugọi kháctheo [[niên hiệu]] là Định Đỉnh Đế, sử sách đôi khi gọi là [[Mạt Đế]])
* [[An Lộc Sơn|Yên Quang Liệt Đế]]
* [[Đại Trọng Tượng|Bột Hải Liệt Đế]] (truy tôn)