Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiếu đế”

Không có tóm lược sửa đổi
*[[Lưu Hồng|Tây Hán Hậu Thiếu Đế]] (184 TCN–180 TCN)
*[[Lưu Ý|Đông Hán Tiền Thiếu Đế]] (125)
*[[Hán Thiếu Đế|Đông Hán Hậu Thiếu Đế]] (189) có thụy hiệu khác là [[Hoài Vương]])
*[[Thạch Thế|Hậu Triệu Thiếu Đế]] (439) có thụy hiệu khác là [[Thành Đế]])
*[[Lưu Tống Thiếu Đế]] (423-424)
*[[Đường Thương Đế|Đường Thiếu Đế]] (710) có thụy hiệu khác là [[Thương Đế]])
*[[Hậu Tấn Xuất Đế|Hậu Tấn Thiếu Đế]] (942 - 946) có thụy hiệu khác là [[Xuất Đế]])
*[[Tống Cung Đế|Nam Tống Thiếu Đế]] (1274 - 1276) có thụy hiệu khác là [[Cung Đế]])
 
==Xem thêm==