Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Petermannia cirrosa”

|3={{clade
|1={{clade
|1=[[Họ Hắc dược hoa|Melanthiaceae]]
|2={{clade
|1=[[Petermanniaceae]]
|2={{clade
|1=[[Họ Bả chó|Colchicaceae]]
|2={{clade
|1label1=[[LuzuriagaceaeAlstroemeriaceae]] s.l.
|21=[[Alstroemeriaceae]]{{clade
|1=[[Luzuriagaceae|Luzuriageae]]
|2=[[Alstroemeriaceae|Alstroemerieae]]
}}
}}
}}
}}
|2={{clade
|1=[[Họ Khúc khắc|Smilacaceae]]
|2=[[Họ Loa kèn|Liliaceae]]
}}
}}
Người dùng vô danh