Khác biệt giữa các bản “Thành đế”

* [[Vũ Khắc Kỷ|Vũ Chu Thành Đế]] (truy tôn)
* [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Đại Hoa Dư|Bột Hải Thành Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Thành Vương]])
* [[Việt Nam]] bắc triều [[Mạc Toàn|Mạc Thành Đế]]
* [[Chu Dĩ Hải|Nam Minh Nhân Thành Đế]]
* [[Đạo Quang|Thanh Thành Đế]]