Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Đại Vũ Nghệ|Bột Hải Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ Vương)
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lý Khắc Dụng|Hậu Đường Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Dương Hành Mật|Nam Ngô Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ [[Trung Vương]])
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Lưu Kế Nguyên|Bắc Hán Anh Vũ Đế]]
* [[Nỗ Nhĩ Cáp Xích|Hậu Kim Vũ Đế]] (có thụy hiệu khác là [[Cao Đế]])