Khác biệt giữa các bản “Hiếu Mẫn Đế”

* [[Hán Hiến Đế|Đông Hán Hiếu Mẫn Đế]] (còn có thụy hiệu khác là Hiếu Hiến Đế, thường gọi tắt là [[Hiến Đế]])
* [[Tấn Mẫn Đế|Tây Tấn Hiếu Mẫn Đế]] (thường gọi tắt là [[Mẫn Đế]])
* [[Lý Dục|Nam Đường Hiếu Mẫn Đế]] (sử sách thường gọi là [[Hậu Chủ]])
* [[Minh Huệ Đế|Minh Hiếu Mẫn Đế]] (có các thụy hiệu khác là [[Huệ Đế]] và [[Nhượng Đế]])
 
==Danh sách Hiếu Mẫn Đế (孝閔帝)==
* [[Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế]]