Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lã Quang|Hậu Lương Ý Vũ Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Mộ Dung Thùy|Hậu Yên Thành Vũ Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Hách Liên Xương|Hạ Đức Vũ Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Hách Liên Định|Hạ Bình Vũ Đế]]
* Bắc triều [[Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế]]
* Bắc triều [[Bắc Ngụy Thái Vũ Đế]]