Khác biệt giữa các bản “Thơ song thất lục bát”

không có tóm lược sửa đổi
Bảng sơ đồ :
:x x '''t''' x '''b''' x '''T'''
:x x '''tb''' x '''T''' x '''B'''
:x '''b''' x '''t''' x '''B'''
:x '''b''' x '''t''' x '''B''' '''t''' '''B'''
:x x '''Tt hoặc B''' x '''B''' X '''T'''
:x x '''Bb''' x '''T''' x '''B'''
:x '''b''' x '''t''' x '''B'''
:x '''b''' x '''t''' x '''B''' t'''B'''
35

lần sửa đổi