Khác biệt giữa các bản “Haiti”

== Tôn giáo ==
{{main|Tôn giáo ở Haiti}}
{{Pie chart
|thumb = right
|caption = Tôn giáo tại Haiti (2010)<ref>{{cite web|url=http://www.globalreligiousfutures.org/countries/haiti#/?affiliations_religion_id=11&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries+Countries&restrictions_year=2015|title=Religions in Haiti - PEW-GRF|website=www.globalreligiousfutures.org}}</ref>
|label1 = Công giáo Roma
|value1 = 56.8
|color1 = purple
|label2 = Tin lành
|value2 = 29.6
|color2 = Blue
|label3 = Không tôn giáo
|value3 = 10.6
|color3 = gray
|label4 = Khác
|value4 = 3
|color4 = Red
}}
Tôn giáo hiện nay của Haiti gồm có: [[Giáo hội Công giáo Rôma|Công giáo La Mã]] 80% dân số, [[Tin Lành|Tin lành]] 16% ([[Báp-tít|Baptist]] 10%, [[Phong trào Ngũ Tuần]] 4%, [[Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm]] 1%, khác 1 %), vô thần 1%, tôn giáo khác 3%.
 
Người dùng vô danh