Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* Đông Tấn [[Hoàn Ôn|Sở Tuyên Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Tuyên Vũ Vương]])
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Lý Hùng (hoàng đế)|Thành Hán Vũ đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Cận Chuẩn|Hán Triệu Hòa Vũ Đế]]
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Bối Tà|Hậu Triệu Vũ Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Hổ|Hậu Triệu Vũ Dế]] (có thụy hiệu khác là [[Chính Đế]])