Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Phường”

không có tóm lược sửa đổi
== Triết lý, Quan điểm về Giáo dục của VS. Cao Văn Phường ==
 
* '''Triết lý:'''
 
- Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng tồn tại và phát triển. Vì vậy, xây dựng nền kinh tế sinh thái vừa là mục tiêu, vừa là nội dung, vừa là động lực lao động sáng tạo của loài người.
 
- Mỗi con người phải tự thân phấn đấu vì sự sinh tồn của bản thân và đồng loại, vì sự phát triển bền vững của bản thân và xã hội bằng con đường lao động sáng tạo - đó là đạo lý. Muốn làm được điều đó con người phải không ngừng học hỏi thông qua giáo dục hoàn thiện đạo lý, tâm lý, pháp lý trên cơ sở không ngừng nâng cao trí tuệ, năng lực tư duy sáng tạo để lao động có hiệu quả.
 
* '''Quan điểm:'''
 
- Vì vậy Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có trách nhiệm đóng góp xây dựng, phát triển giáo dục.
- Giáo dục là quá trình tiến hóa (Evolution) kế thừa có chọn lọc, không phải cược cách mạng (Revolution) đột biến, hủy diệt.
 
* '''Khái niệm về giáo dục''': Công tác đào tạo của nhà trường được tổ chức trên nguyên lý giáo dục bao gồm bốn chữ H: "Học - Hỏi - Hiểu - Hành". Học là để biết cách Học như thế nào; Học để biết Hỏi; Hỏi để Học; Hỏi để Hiểu; Hiểu phải Hiểu đúng; Hiểu đúng mới Hành đúng; Hành đúng mới có hiệu quả; Hành có hiệu quả mới lo được cho bản thân, mới lo được cho gia đình, mới lo được cho xã hội, mới có điều kiện chăm sóc thiên nhiên. Nói cách khác Hành có hiệu quả con người mới hoàn thành trách nhiệm của mình đó là:
- Hành"
Học là để biết cách học như thế nào, Học để biết hỏi?, Hỏi để học, Hỏi để Hiểu, Hiểu phải Hiểu đúng, Hiểu đúng mới Hành đúng, Hành đúng mới có hiệu quả, Hành có hiệu quả mới lo được cho bản thân, mới lo được cho gia đình, mới lo được cho xã hội, mới có điều kiện chăm sóc thiên nhiên. Nói cách khác Hành có hiệu quả con người mới hoàn thành trách nhiệm của mình đó là:
 
- Trách nhiệm với bản thân.
 
- Trách nhiệm với thiên nhiên.
Vì vậy, "Học - Hỏi - Hiểu - Hành" là nền tảng để con người thực hiện trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với thiên nhiên.
 
(Nguồn: Hội thảo khoa học Vị thế văn hóa dân tộc trong Giáo dục Đại học, Nhà xuất bản trẻ, 2009, tr.14)
119

lần sửa đổi