Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| bộ trưởng đầu tiên = [[Đào Trọng Kim]]
| hoạt động =
| ngân sách năm = 2018
| ngân sách = 43.602.904 triệu đồng<ref>{{Chú thích web|url=http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungsolieungansachnhanuoc?categoryId=100003730&articleId=10058832|title=Số liệu ngân sách nhà nước|website=Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam}}</ref>
| nhân viên =
| thứ trưởng = [[Nguyễn Ngọc Đông]]<br>[[Nguyễn Văn Công]]<br>[[Lê Đình Thọ]]<br>[[Nguyễn Nhật]]