Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* Tây Hán [[Sô Dư Thiện|Đông Việt Vũ Đế]]
* Tây [[Hán Vũ Đế]] (thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]], sử sách thường gọi tắt là Hán Vũ Đế)
* Đông [[Hán Quang Vũ Đế]]
* [[Tam Quốc]] [[Tào Tháo|Ngụy Vũ Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Vũ Vương]])
* Tây [[Tấn Vũ Đế]]