Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Định lý Apollonius”