Khác biệt giữa các bản “Erwin Rommel”

* [http://one35th.com/rommel/gallery0.htm Erwin Johannes Eugen Rommel]
* [http://www.prominentpeople.co.za/people/5php Prominent People – Erwin Rommel]
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Các chủ đề|Chiến tranh thế giới thứ hai|Đức|Quân sự}}
{{Thống chế và Đô đốc Đức Quốc xã}}