Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* {{Guardiantopic|music/adele|Adele}}
* {{MTV artist|adele|Adele}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{S-start}}