Khác biệt giữa các bản “Thượng viện”

không có tóm lược sửa đổi
* Có quyền đặt vấn đề với [[quyền hành pháp|nhánh hành pháp]], sau khi các nghị quyết được thông qua bởi hạ viện.
* Ở nhiều nước, các thành viên thường không phải được bầu đại chúng mà quyền thành viên có thể do kế thừa hoặc do bổ nhiệm.
* Các thành viên đại diện cho các đơn vị hành chính của một [[liên bang]]. Trong trường hợp này, Thượng nghị viện còn được gọi là ''Viện bang biểu'', các thành viên đại diện cho quyền lợi các tiểu bang của một liên bang.
* Thượng viện có ít ghế hơn hạ viện.
* Nhiệm kỳ thành viên dài hơn của hạ viện, thậm chí cả đời.