Khác biệt giữa các bản “Thượng viện”

* Có quyền đặt vấn đề với [[quyền hành pháp|nhánh hành pháp]], sau khi các nghị quyết được thông qua bởi hạ viện.
* Ở nhiều nước, các thành viên thường không phải được bầu đại chúng mà quyền thành viên có thể do kế thừa hoặc do bổ nhiệm.
* Các thành viên đại diện cho các đơn vị hành chính của một [[liên bang]]. Trong trường hợp này, Thượng nghị viện còn được gọi là ''Viện bang biểu'', các thành viên được chỉ định bởi các bang và đại diện cho quyền lợi các tiểu bang của một liên bang.
* Thượng viện có ít ghế hơn hạ viện.
* Nhiệm kỳ thành viên dài hơn của hạ viện, thậm chí cả đời.