Khác biệt giữa các bản “Khách hàng”

* Những người làm việc tại các chi nhánh khác nhau của tổ chức.
* Là những nhân viên trong công ty, họ trông cậy vào công ty, vào những sản phẩm/dịch vụ và thông tin mà họ cần để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ tuy không phải là khách hàng truyền thống, nhưng họ cũng cần được quan tâm, chăm sóc và đối xử như những khách hàng bên ngoài
sex
 
=== Khách hàng bên ngoài ===