Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mêtric Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thuyết tương đối rộng}}
{{Vũ trụ học vật lý}}
 
'''Mêtric Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker''' ('''FLRW''') là [[nghiệm chính xác trong thuyết tương đối rộng|nghiệm chính xác]] của [[phương trình trường Einstein]] trong [[thuyết tương đối rộng|thuyết tương đối tổng quát]]; miêu tả một [[vũ trụ]] [[đơn liên]] hoặc [[đa liên]] với tính chất [[đồng nhất (vật lý học)|đồng nhất]], [[đẳng hướng]] đang [[mêtric giãn nở của không gian|giãn nở]] hoặc co lại.<ref>Những nguồn tham khảo nhắc đến đầu tiên, xem Robertson (1935); Robertson ''giả thiết'' trường hợp đa liên cho độ cong dương và nói rằng "chúng ta có thể tự do khôi phục lại" đối với trường hợp đơn liên.</ref><ref name="LaLu95">{{Citation |author1=M. Lachieze-Rey |author2=J.-P. Luminet |year=1995 |journal=Physics Reports |title=Cosmic Topology |volume=254 |issue=3 |pages=135–214 |arxiv=gr-qc/9605010 |doi=10.1016/0370-1573(94)00085-H|bibcode = 1995PhR...254..135L }}</ref><ref name="Ellis98">{{cite conference |author1=G. F. R. Ellis |author2=H. van Elst |year=1999 |title=Cosmological models (Cargèse lectures 1998) |editor=Marc Lachièze-Rey |booktitle=Theoretical and Observational Cosmology |series=NATO Science Series C |volume=541 |pages=1–116 |arxiv=gr-qc/9812046 |bibcode=1999toc..conf....1E |isbn=978-0792359463}}</ref> (Nếu đa liên, thi mỗi sự kiện trong không thời gian sẽ được biểu diễn bởi nhiều hơn một bộ tọa độ.) Dạng tổng quát của mêtric xuất phát từ tính chất hình học của sự đồng nhất và đẳng hướng; và phương trình trường Einstein chỉ cần thiết khi muốn xác định [[hệ số tỷ lệ (vũ trụ học)|hệ số tỷ lệ]] như là hàm của [[thời gian]]. Tùy thuộc vào bối cảnh địa lý hay lịch sử, tên gọi của bốn nhà vật lý — [[Alexander Friedmann]], [[Georges Lemaître]], [[Howard Percy Robertson]] và [[Arthur Geoffrey Walker]] — mà một số nhà khoa học sử dụng để đặt tên cho mêtric (ví dụ, '''Friedmann–Robertson–Walker''' ('''FRW''') hay '''Robertson–Walker''' ('''RW''') hay '''Friedmann–Lemaître''' ('''FL''')). Mô hình này đôi khi còn gọi là ''Mô hình chuẩn'' của vũ trụ học hiện đại.<ref name=Goobar>
{{Citation