Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang”

Tùy theo thời gian phục vụ tại ngũ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 mà quân nhân có đủ tiêu chuẩn quy định được tặng hoặc truy tặng các hạng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang như sau:
 
*Phục vụ tại ngũ liên tục 1520 năm trở lên: được thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất.
 
*Phục vụ tại ngũ liên tục 1015 năm trở lên: được thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì.
 
*Phục vụ tại ngũ liên tục 510 năm hoặctrở đãlên phục vụ tại ngũ liên tục từ 3 đến 4 năm mà được xếp loại giỏi về mọi mặt trong thời gian ấy: được thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba.
 
*Những quân nhân đã hy sinh trong chiến đấu hoặc công tác được truy tặng tăng lên một hạng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang so với tiêu chuẩn đạt được trước lúc hy sinh.
Người dùng vô danh