Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

 
==Thành phố Hải Phòng==
Số đơn vị bầu cử: 3.
Số đơn vị bầu cử: 3. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9. Số người ứng cử: 15. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9.
 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9.
 
Số người ứng cử: 15.
 
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9.
 
;Danh sách trúng cử