Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

 
==Thành phố Hồ Chí Minh==
Số đơn vị bầu cử: 10.
Số đơn vị bầu cử: 10. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 30; Số người ứng cử: ?; Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 30.
 
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 30;
 
Số người ứng cử: ?;
 
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 30.
 
;Danh sách trúng cử