Khác biệt giữa các bản “Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh”

(Danh sách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021)
==Tổ chức<ref>{{Chú thích web|url=http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=173886|title=Nghị định số 48/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh}}</ref>==
===Ban giám đốc===
* Giám đốc:
** Giám đốc: '''Giáo sư, Tiến sĩ [[Nguyễn Xuân Thắng]], Bí thư Trung ương Đảng<ref>{{Chú thích web|url=http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/ong-nguyen-xuan-thang-duoc-bau-bo-sung-vao-ban-bi-thu-402948.html|title=Ông Nguyễn Xuân Thắng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư}}</ref>, Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] khóa XI, XII, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch [[Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Hội đồng Lý luận Trung ương]], Bí thư Đảng ủy Học viện.'''
* Phó giám đốc:
**PGS.TS. Lê Quốc Lý, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính - Tiền tệ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư
**PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
**PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.<ref>{{Chú thích web|url=http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Cong-bo-quyet-dinh-nhan-su-cua-Ban-Bi-thu-Trung-uong-Dang/332071.vgp|title=Điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Duy Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.}}</ref>
 
===Các Học viện và phân viện trực thuộc===