Khác biệt giữa các bản “Nhà Nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
| [[Oa Khoát Đài|Thái Tông]] <br /><small>(Nguyên Thế Tổ truy tôn)</small> || Anh Văn hoàng đế <br /><small>(Nguyên Thế Tổ truy tôn)</small>||Mộc Diệc Kiên Hãn<ref>《新元史‧卷四‧本紀第四‧太宗》:「秋八月已未,諸王百官會於怯綠連河闊迭額阿剌勒,請帝遵太祖遺詔即位,共上尊號曰木亦堅合罕。」</ref> || Oa Khoát Đài || 1229 - 1241 ||
|-----
| xưng chế || Chiêu Từ hoàng hậu <br /><small>(Nguyên Thế Tổ truy tôn)</small>|| || [[ChiêuNãi Từ hoàng hậu|Thoát Liệt Ca Na]]Chân || nhiếp chính <br/>1242 - 1246 ||
|-----
| [[Quý Do|Định Tông]] <br /><small>(Nguyên Thế Tổ truy tôn)</small> || Giản Bình hoàng đế <br /><small>(Nguyên Thế Tổ truy tôn)</small>|| || Quý Do || 1246 - 1248 ||
|-----
| xưng chế || Khâm Thục hoàng hậu <br /><small>(Nguyên Thế Tổ truy tôn)</small> || || [[Khâm Thục hoàng hậu|Hải Mê Thất]] || nhiếp chính <br/>1248 - 1251 ||
|-----
| [[Mông Kha|Hiến Tông]]<br /><small>(Nguyên Thế Tổ truy tôn)</small> || Hoàn Túc hoàng đế<br /><small>(Nguyên Thế Tổ truy tôn)</small>|| || Mông Kha || 1251 - 1259 ||
|
|
|[[Khôn Thiếp Mộc Nhi]]
|1400—1402
|sau khi bị giết quốc hiệu bị bỏ
Người dùng vô danh