Khác biệt giữa các bản “Danh sách các loại súng”

Không cập nhật đã khá lâu chỉ thiếu hơn 3200 loại. Có lẽ nên gắn bảng xóa luôn cho tiện.
(Không cập nhật đã khá lâu chỉ thiếu hơn 3200 loại. Có lẽ nên gắn bảng xóa luôn cho tiện.)
{{Lỗi thời}}
Đây là danh sách '''tương đối''' và còn lâu mới đầy đủ của các loại súng được sản xuất bởi các nước có khả năng trên thế giới, (danh sách này vẫn còn đang cập nhật).