Khác biệt giữa các bản “Niên biểu hóa học”

 
; Năm 1801
: [[John Dalton]] đề xuất định luật Dalton trong đó mô tả mối quan hệ giữa các thành phần trong hỗn hợp khí và áp lực của chúng đóng góp vào áp lực chung của hỗn hợp.<ref name="dalton">{{cite web | title = John Dalton | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}Missing or empty <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;url=</coderef> ([//en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors%23cite_web_url help])
[[Category:Pages using web citations with no URL|Category:Pages using web citations with no URL]]</ref>
 
; Năm 1805
 
; Năm 1808
: John Dalton xuất bản ''New System of Chemical Philosophy'' (tạm dịch: ''Hệ thống mới của Triết học Hóa học''), trong đó bao gồm mô tả khoa học hiện đại đầu tiên về thuyết nguyên tử, và mô tả rõ ràng về[[ định luật bội số tỷ lệ]] .<ref name=dalton>{{cite web | title = John Dalton | work = Chemical Achievers: The Human Face of Chemical Sciences | publisher = Chemical Heritage Foundation | year = 2005 }}</ref>
 
; Năm 1808
394

lần sửa đổi