Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

#Địa chủ đóng 10 [[đồng bạc Đông Dương|''piastre'']] trở lên thuế ruộng
#Thương gia
#Đậu bằng ''primaire supérieur'' (tiếng Việt gọi là Cao đẳng tiểu học) hoặc cao hơn
#Công chức hạng trung với tối thiểu 5 năm thâm niên
#Đậu bằng chuyên môn với tối thiểu 10 năm thâm niên