Khác biệt giữa các bản “Điều chế biên độ”

Với tổng quát, <math>C\,</math> và <math>\phi_c\,</math> là các hằng số tùy ý biểu diễn cho pha ban đầu và biên độ sóng mang. Để đơn giản, ta thiết lập các giá trị tương ứng với <math>C\,</math> bằng 1 và <math>\phi_c\,</math> bằng 0.
 
''m''(''t'') biểu diễn một dạng sóng bất kỳ, đây là thông tin cần được truyền. &nbsp;Và để hằng số ''M'' biểu diễn cường độ của thông tin. Ví dụ''':'''
 
:<math>m(t) = M\cdot \cos(\omega_m t + \phi).\,</math>