Khác biệt giữa các bản “Hàn Đức”

(Ông này đúng là nhân vật hư cấu vì tam quốc chí không đề cập chữ nào)
 
=== Đụng độ với quân Thục ===
[[Tập tin:ZhaoYun.jpg|100px|nhỏ|phải|Triệu Vân, người đã giết Hàn Đức]]
Hàn Đức dẫn 8 vận quân Tây Lương cùng bốn người con đều tinh thông võ nghệ, giỏi cung ngựa. Hai bên dàn trận. Đức ra ngựa, bốn con sắp hàng hai bên và khiêu chiến Triệu Vân, bốn người con lần lượt giao chiến với Triệu Vân và bị giết chết. Hàn Đức thấy bốn con cùng bị về tay Triệu Vân, "ruột gan như xé", xông ngay vào trận. Triệu vân quá anh dũng nên quân Tây Lương thua chạy. Hàn Đức suýt nữa bị Triệu Vân bắt sống, phải bỏ áo giáp, đi chân không, mới trốn thoát.