Khác biệt giữa các bản “Máy phát điện kích từ kiểu song song”