Khác biệt giữa các bản “Tập tin:PP ReadRiordan Series Emblems Kane.png”

{{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Biên niên sử Nhà Kane |Nguồn= Read Riordan |Mục đích= Minh họa tại infobox để nhận dạng tác phẩm <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Biên niên sử Nhà Kane |Sở hữu=Biên niên sử Nhà Kane |Trang web=ReadRiordan.com |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Biểu tượng của bộ truyện Biên niên sử Nhà Kane |Phần sử dụng=Toàn bộ biểu tượng |Phân giải thấp=Có |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
({{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Biên niên sử Nhà Kane |Nguồn= Read Riordan |Mục đích= Minh họa tại infobox để nhận dạng tác phẩm <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Biên niên sử Nhà Kane |Sở hữu=Biên niên sử Nhà Kane |Trang web=ReadRiordan.com |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Biểu tượng của bộ truyện Biên niên sử Nhà Kane |Phần sử dụng=Toàn bộ biểu tượng |Phân giải thấp=Có |Thay thế=Không |Thông tin khác= }})
 
(Không có sự khác biệt)