Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| name =Idi Amin Dada
| nationality =Ugandan
| image =
| image =Idi Amin -Archives New Zealand AAWV 23583, KIRK1, 5(B), R23930288.jpg
| caption =
| order =[[Tổng thống Uganda]] thứ 3
Người dùng vô danh