Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
# Tam tử, chết non, mẹ là Chương Giai thị.
# Vĩnh Tân (永璸; mất năm 1798), mẹ là Ô Trát Khố thị, thụ phong ''Nhị đẳng'' ''Phụng ân trấn quốc tướng quân'' (1754).
# Ngũ tử, chết non, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh Huân (永瑍; mất năm 1783), mẹ là Thôi Giai thị, thụ phong ''Nhị đẳng'' ''Phụng ân trấn quốc tướng quân'' (1779).
# Ngũ tử, chết non, mẹ là Ô Trát Khố thị.
# Vĩnh Côn (永琨; mất năm 1803), mẹ là Ô Trát Khố thị, thụ phong ''Phụng ân phụ quốc công'' (1768).
# Vĩnh Tằng (永璔), yểu mệnh, mẹ là Ô Trát Khố thị.
Người dùng vô danh