Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nicolás Bravo”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* http://www.inep.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=215
 
{{S-start}}
}}
{{S-off}}
{{S-bef
{{S-bef|rows=2|before=[[Antonio López de Santa Anna]]}}
| rows = 2
{{s-ttl|title=[[List of Presidents of Mexico|President of Mexico]]|years=10−19 July 1839}}
{{S-bef|rows=2| before = [[Antonio López de Santa Anna]]}}
{{s-aft|after=[[Anastasio Bustamante]]}}
}}
{{s-ttl
| title = [[Tổng thống México|Người đứng đầu Mexico]]
| years = 10−19 tháng 7 năm 1839
}}
{{s-aft
{{s-aft| after = [[Anastasio Bustamante]]}}
}}
|-
{{s-ttl
{{s-ttl|title=[[List of Presidents of Mexico|President of Mexico]]|years=1842−1843}}
| title = [[Tổng thống México|Người đứng đầu Mexico]]
{{s-aft|after=[[Antonio López de Santa Anna]]}}
| years = 1842−1843
}}
{{s-aft
{{s-aft| after = [[Antonio López de Santa Anna]]}}
}}
|-
{{S-bef
{{S-bef| before = [[Mariano Paredes (PresidentChủ oftịch Mexico)|Mariano Paredes]]}}
{{s-ttl|title=[[List of Presidents of Mexico|President of Mexico]]|years=28 July - 4 August 1846}}
}}
{{s-aft|after=[[José Mariano Salas]]}}
{{s-ttl
| title = [[Tổng thống México|Chủ tịch Mexico]]
| years = 28 tháng 7 - 4 tháng 8 1846
}}
{{s-aft
{{s-aft| after = [[José Mariano Salas]]}}
}}
{{succession box
| title = [[VicePhó PresidentTổng ofthống MexicoMéxico]]
| before = OfficeTạo creationvăn phòng
| after = [[Anastasio Bustamante]]
| years = 1824−1827}}
{{s-end}}
}}
 
{{MexPostIndPresidents}}
Người dùng vô danh