Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{Use British English|date=October 2012}}
{{Featured article}}
{{Vua và nữ hoàng Anh quốc}}
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Authority control}}
 
{{DEFAULTSORT:William 04}}