Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

n (a/1 = a với mọi a khác 0 (a/1 = a with all a is not equal to 0)*Sorry for bad English*)
* <math>a^0 = 1</math> với mọi <math>a \not=\ 0</math>.
* <math>{a \over a} = 1</math> với mọi <math>a \not= \ 0</math>.
* <math>{a \over 1} = a</math> với mọi <math>a\neq0</math>
* <math>\sqrt[a]{1} = 1</math> với mọi <math>a \not= \ 0</math>.
* <math>1^a = 1</math> với mọi <math>a</math>.