Khác biệt giữa các bản “Time 100: Danh sách nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2004”