Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Tải tập tin lên”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Tải tập tin lên” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của MarketC Official (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Huỳnh Nhân-thập)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Tải tập tin lên” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))