Khác biệt giữa các bản “Gen”

không có tóm lược sửa đổi
 
Phần lớn các đột biến bên trong các gene là đột biến trung tính (neutral mutation), không có ảnh hưởng đến kiểu hình của sinh vật (đột biến lặng, silent mutation). Một số đột biến không làm thay đổi trình tự axit amin bởi vì một số codon mã hóa cho cùng một axit amin (đột biến đồng nghĩa, synonymous mutation). Các đột biến khác trở thành trung tính nếu tuy nó làm thay đổi trình tự axit amin, nhưng protein vẫn gập nếp và hoạt động bình thường với axit amin mới (đột biến bảo toàn, conservative mutation). Tuy nhiên, nhiều đột biến là có hại (deleterious mutation) hay thậm chí gây chết (lethal allele), và bị loại bỏ khỏi quần thể bằng quá trình chọn lọc. Rối loạn di truyền (genetic disorders) là kết quả của các đột biến có hại và có thể do đột biến tự phát trong cá thể bị ảnh hưởng, hoặc có thể di truyền sang thế hệ sau. Cuối cùng, có một tỷ lệ nhỏ các đột biến là có lợi (beneficial mutation), tăng cường độ phù hợp (fitness) ở sinh vật, và trở thành một trong những luận điểm quan trọng của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, vì trong chọn lọc có hướng dẫn đến tiến hóa thích nghi.<ref name="MBOC" />{{rp|7.6}}
 
=== Trình tự tương đồng ===
[[Tập tin:Histone Alignment.png|nhỏ|phải|upright=1.8|Kết quả sắp trình tự tạo ra bằng [[ClustalO]], cho các protein [[histone]] ở động vật có vú.]]
Gene có [[Tổ tiên chung gần nhất|nguồn gốc tổ tiên chung gần nhất]], và do vậy chia sẻ cùng một lịch sử khám phá, được biến đến có tính [[trình tự tương đồng|tương đồng]].<ref>{{cite journal|last1=Patterson|first1=C|title=Homology in classical and molecular biology.|journal=Molecular Biology and Evolution|date=November 1988|volume=5|issue=6|pages=603–25|pmid=3065587}}</ref> Những gene này xuất hiện hoặc từ sự lặp đoạn gene bên trong bộ gene của sinh vật, nơi chúng được gọi là các gene môi sinh, hoặc là kết quả của sự phân tán gene sau một sự kiện [[sự hình thành loài|hình thành loài]],<ref name="MBOC" />{{rp|7.6}} và thường thực hiện các chức năng giống nhau hoặc tương tự như ở sinh vật liên quan. Người ta thường giả sử rằng những gene này có sự giống nhau nhiều hơn so với gene môi sinh, mặc dù sự khác nhau là nhỏ.
 
{{tham khảo|2}}