Khác biệt giữa các bản “Gen”

không có tóm lược sửa đổi
 
Các gene cơ bản bao gồm gene giữ nhà (housekeeping gene, chúng đặc biệt quan trọng cho các chức năng cơ bản của tế bào)<ref>{{cite journal|last1=Eisenberg|first1=E|last2=Levanon|first2=EY|title=Human housekeeping genes, revisited.|journal=Trends in Genetics|date=October 2013|volume=29|issue=10|pages=569–74|pmid=23810203|doi=10.1016/j.tig.2013.05.010}}</ref> cũng như các gene được biểu hiện ở những thời điểm khác nhau trong các giai đoạn [[sinh học phát triển|phát triển]] hoặc vòng đời sinh học.<ref>{{cite journal|last1=Amsterdam|first1=A|last2=Hopkins|first2=N|title=Mutagenesis strategies in zebrafish for identifying genes involved in development and disease.|journal=Trends in Genetics|date=September 2006|volume=22|issue=9|pages=473–8|pmid=16844256|doi=10.1016/j.tig.2006.06.011}}</ref> Các gene giữ nhà được sử dụng trong [[kiểm soát khoa học]] khi thực hiện phân tích biểu hiện gene, vì chúng được biểu hiện cấu thành ở mức độ tương đối không đổi.
 
=== Định danh gene và bộ gene ===
[[Định danh gene]] được quản lý bởi [[Ủy ban HUGO về danh mục gen|Ủy ban định danh gene]] ([[Tổ chức Bộ gen loài người|HUGO]]) cho mỗi gene đã biết ở người tuân theo dạng thức đã được phê chuẩn về tên của một gene và ký hiệu tương ứng của nó, cho phép dữ liệu về nó có thể truy cập được thông qua cơ sở dữ liệu quản lý bởi Ủy ban này. Các ký hiệu được chọn duy nhất cho từng gene (mặc dù đôi lúc phê duyệt lại ký hiệu thay đổi). Các ký hiệu được ưu tiên đặt sao cho giữ sự nhất quán với các thành viên khác trong một gia đình gene và với các gene tương đồng ở những loài khác, đặc biệt là ở [[chuột nhắt|chuột]] do nó được sử dụng là một trong những [[sinh vật mô hình]].<ref>{{cite web|title=About the HGNC|url=https://www.genenames.org/about/overview|website=HGNC Database of Human Gene Names|publisher=HUGO Gene Nomenclature Committee|accessdate=14 May 2015}}</ref>
 
{{tham khảo|2}}