Khác biệt giữa các bản “Nội các”

Theo học thuyết [[tam quyền phân lập]], nội các dưới chính phủ [[tổng thống chế]] là một phần của ngành hành pháp. Theo lý thuyết, ít nhất, họ thực hiện chính sách hơn là họ tạo ra chính sách. Ngoài việc điều hành các bộ phận riêng trong ngành hành pháp, các thành viên nội các còn có trách nhiệm cố vấn cho [[nguyên thủ quốc gia]] trên các lãnh vực nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ. Họ được bổ nhiệm và phục vụ theo ý của nguyên thủ quốc gia và vì thế họ là người phục tùng tổng thống vì họ có thể bị thay thế bất cứ khi nào. Thường thường họ là người chung đảng phái chính trị với tổng thống vì được tổng thống bổ nhiệm nhưng ngành hành pháp có quyền tự do chọn lựa bất cứ ai, kể cả thành viên của đảng đối lập với tổng thống nhưng tất cả đều phải được Quốc hội Hoa Kỳ xác nhận trước khi nhận nhiệm sở.
 
Thông thường, ngành lập pháp hay một bộ phận của nó phải biểu quyết xác nhận việc bổ nhiệm một thành viên nội các; đây là một trong số nhiều đề mục của cái khái niệm "[[tam quyền phân lập|kiểm soát và cân bằng quyền lực]]" được xây dựng trong hệ thống tổng thống. Ngành lập pháp cũng có thể bãi nhiệm một thành viên nội các qua một tiến trình [[luận tội tại Hoa Kỳ|luận tội]] thường thường là khó khăn.
Normally, the legislature or a segment thereof must confirm the appointment of a cabinet member; this is but one of the many [[checks and balances]] built into a presidential system. The legislature may also remove a cabinet member through a usually difficult [[impeachment]] process.
 
Trong nội các, các thành viên không phục vụ để gây ảnh hưởng đối với chính sách của ngành lập pháp đến mức độ như được thấy trong một hệ thống Westminster; tuy nhiên, mỗi thành viên có khá nhiều ảnh hưởng đối với các vấn đề có liên quan đến bộ hành chính của mình. Kể từ thời chính phủ [[Franklin Roosevelt]], tổng thống Hoa Kỳ thường xuyên làm việc qua văn phòng hành pháp của chính mình hay [[Hội đồng Anh ninh Quốc gia Hoa Kỳ|Hội đồng An ninh Quốc gia]] hơn là qua nội các như các chính phủ trước đó.
In the cabinet members do not serve to influence legislative policy to the degree found in a Westminster system; however, each member wields significant influence in matters relating to their executive department. Since the administration of [[Franklin Roosevelt]], the President of the United States has acted most often through his own [[Executive Office of the President of the United States|executive office]] or the [[United States National Security Council|National Security Council]] rather than through the Cabinet as was the case in earlier administrations.
 
== European Union ==