Khác biệt giữa các bản “Lê Tranh (Phúc vương)”

(Gia quyến)
 
# Thục Tuân, là chính phi, con gái Lễ bộ Thượng thư Trịnh Văn Lượng, lấy Phúc Vương tháng 12 năm 1486, theo Đại Việt Thông sử bà mất năm 1488, theo bài văn bia trên Tấm Bia ở Hạnh Hoa Khê<ref name=":1">{{Chú thích web|url=http://thantienvietnam.com/vien-han-nom-cac-sac-phong-va-kinh-thu-dao-giao/870-phuc-vuong-tranh-va-tam-bia-o-hanh-hoa-khe-than-tien-viet-nam.html|title=PHÚC VƯƠNG TRANH VÀ TẤM BIA Ở HẠNH HOA KHÊ – Thần Tiên Việt Nam 越南神仙}}</ref>bà mất năm 1495.
# Châu Cáp<ref name=":1" />(hoặc Châu Hạp<ref name=":02">''Đại Việt thông sử'' (bản dịch, tr. 184)</ref>) là kế phi, con gái quan Chiêu Liệt đại phu Lưu Cảnh Đạt<ref name=":1" /> (hoặc Mậu ân sứ Lưu Cảnh Đức<ref name=":02" />) lấy Phúc Vương ngày 27 tháng 12 năm 1495.<ref name=":1" />
 
* Con Trai<ref name=":1" />
 
# Lúc Phúc Vương qua đời có 1 người con trai còn nhỏ (không biết tên)
#Có 3 con trai nhỏ, theo Đại Việt Thông sử<ref name=":2" />
 
* Con Gái<ref name=":1" />