Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

không có tóm lược sửa đổi
(Dịch chú thích sang tiếng Việt)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
! colspan="2" {{!}} '''Fourth Stage {{#if:{{{stage4name|}}}| - {{{stage4name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{stage4engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustLực đẩy''' {{!!}} {{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage4SI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{stage4time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{stage4fuel}}}
{{!}}-
}}
! colspan="2" {{!}} '''Fifth Stage {{#if:{{{stage5name|}}}| - {{{stage5name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{stage5engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustLực đẩy''' {{!!}} {{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage5SI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{stage5time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{stage5fuel}}}
{{!}}-
}}
! colspan="2" {{!}} '''Sixth Stage {{#if:{{{stage6name|}}}| - {{{stage6name|}}} }}'''
{{!}}-
{{!}} '''EnginesĐộng cơ''' {{!!}} {{{stage6engines|}}}
{{!}}-
{{!}} '''ThrustLực đẩy''' {{!!}} {{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}
{{!}}-
{{#if:{{{stage6SI|}}}|
{{!}}-
}}
{{!}} '''BurnThời timegian đốt''' {{!!}} {{{stage6time|}}}
{{!}}-
{{!}} '''FuelNhiên liệu''' {{!!}} {{{stage6fuel}}}
{{!}}-
}}
| header38 = {{{stagedata|}}}{{#if:{{{boosters|}}}{{{boosterengines|}}}{{{boosterthrust|}}}{{{boosterTT|}}}{{{boosterSI|}}}{{{boostertime|}}}{{{boosterfuel|}}}|Boosters {{#if:{{{diff|}}}|({{{diff|}}})}} {{#if:{{{boostername|}}}| - {{{boostername|}}} }} }}
 
| label39 = No.Số boosterslượng tầng tách (boosters)
| data39 = {{{boosters|}}}
 
| label40 = EnginesĐộng cơ
| data40 = {{{boosterengines|}}}
 
| label41 = ThrustLực đẩy
| data41 = {{#if:{{{boosterthrust|}}}|{{{boosterthrust|}}} {{#if:{{{alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-boosterthrust|}}})}}}}
 
| data42 = {{#if:{{{boosterTT|}}}|{{{boosterTT|}}} {{#if:{{{alt-boosterTT|}}}|({{{alt-boosterTT|}}})}}}}
 
| label43 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data43 = {{{boosterSI|}}}
 
| label44 = BurnThời timegian đốt
| data44 = {{{boostertime|}}}
 
| label45 = FuelNhiên liệu
| data45 = {{{boosterfuel|}}}
 
| header46 = {{#if:{{{alt-boosters|}}}{{{alt-boosterengines|}}}{{{alt-boostersthrust|}}}{{{alt-boosterSI|}}}{{{alt-boostertime|}}}{{{alt-boosterfuel|}}}| Boosters {{#if:{{{alt-diff|}}}|({{{alt-diff|}}})}} {{#if:{{{alt-boostername|}}}| - {{{alt-boostername|}}} }} }}
 
| label47 = No.Số boosterslượng tầng tách (boosters)
| data47 = {{{alt-boosters|}}}
 
| label48 = EnginesĐộng cơ
| data48 = {{{alt-boosterengines|}}}
 
| label49 = ThrustLực đẩy
| data49 = {{#if:{{{alt-boostersthrust|}}}|{{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}}}
 
| label50 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data50 = {{{alt-boosterSI|}}}
 
| label51 = BurnThời timegian đốt
| data51 = {{{alt-boostertime|}}}
 
| label52 = FuelNhiên liệu
| data52 = {{{alt-boosterfuel|}}}
 
| header53 = {{#if:{{{alt2-boosters|}}}{{{alt2-boosterengines|}}}{{{alt2-boostersthrust|}}}{{{alt2-boosterSI|}}}{{{alt2-boostertime|}}}{{{alt2-boosterfuel|}}}| Boosters {{#if:{{{alt2-diff|}}}|({{{alt2-diff|}}})}} {{#if:{{{alt2-boostername|}}}| {{{alt2-boostername|}}} }} }}
 
| label54 = No.Số boosterslượng tầng tách (boosters)
| data54 = {{{alt2-boosters|}}}
 
| label55 = EnginesĐộng cơ
| data55 = {{{alt2-boosterengines|}}}
 
| label56 = ThrustLực đẩy
| data56 = {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
 
| label57 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data57 = {{{alt2-boosterSI|}}}
 
| label58 = BurnThời timegian đốt
| data58 = {{{alt2-boostertime|}}}
 
| label59 = FuelNhiên liệu
| data59 = {{{alt2-boosterfuel|}}}
 
| header60 = {{#if:{{{stage1engines|}}}{{{stage1thrust|}}}{{{stage1SI|}}}{{{stage1time|}}}{{{stage1fuel|}}}{{{stage1fueloxidizermassvolume|}}}| First stage {{#if:{{{stage1diff|}}}|({{{stage1diff|}}})}} {{#if:{{{stage1name|}}}|- {{{stage1name|}}} }} }}
 
| label61 = EnginesĐộng cơ
| data61 = {{{stage1engines|}}}
 
| label62 = ThrustLực đẩy
| data62 = {{#if:{{{stage1thrust|}}}|{{{stage1thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}} }}
 
| label63 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data63 = {{{stage1SI|}}}
 
| label64 = BurnThời timegian đốt
| data64 = {{{stage1time|}}}
 
| label65 = FuelNhiên liệu
| data65 = {{{stage1fuel|}}}
 
| label66 = FuelNhiên liệu & Oxidizer mass/volume
| data66 = {{{stage1fueloxidizermassvolume|}}}
 
| header67 = {{#if:{{{stage1aengines|}}}{{{stage1athrust|}}}{{{stage1aSI|}}}{{{stage1atime|}}}{{{stage1afuel|}}}{{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}|First stage ({{{stage1adiff|Alternative}}}) {{#if:{{{stage1aname|}}}| - {{{stage1aname|}}} }} }}
 
| label68 = EnginesĐộng cơ
| data68 = {{{stage1aengines|}}}
 
| label69 = ThrustLực đẩy
| data69 = {{#if:{{{stage1athrust|}}}|{{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}}}
 
| label70 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data70 = {{{stage1aSI|}}}
 
| label71 = BurnThời timegian đốt
| data71 = {{{stage1atime|}}}
 
| label72 = FuelNhiên liệu
| data72 = {{{stage1afuel|}}}
 
| label73 = FuelNhiên liệu & Oxidizer mass/volume
| data73 = {{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}
 
| header74 = {{#if:{{{stage2engines|}}}{{{stage2thrust|}}}{{{stage2SI|}}}{{{stage2time|}}}{{{stage2fuel|}}}|Second stage {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2diff|}}})}} {{#if:{{{stage2name|}}}| {{{stage2name|}}} }} }}
 
| label75 = EnginesĐộng cơ
| data75 = {{{stage2engines|}}}
 
| label76 = ThrustLực đẩy
| data76 = {{#if:{{{stage2thrust|}}}|{{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}}}
 
| label77 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data77 = {{{stage2SI|}}}
 
| label78 = BurnThời timegian đốt
| data78 = {{{stage2time|}}}
 
| label79 = FuelNhiên liệu
| data79 = {{{stage2fuel|}}}
 
| header80 = {{#if:{{{stage2aengines|}}}{{{stage2athrust|}}}{{{stage2aSI|}}}{{{stage2atime|}}}{{{stage2afuel|}}}|Second stage {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2adiff|}}})}} {{#if:{{{stage2aname|}}}| - {{{stage2aname|}}} }} }}
 
| label81 = EnginesĐộng cơ
| data81 = {{{stage2aengines|}}}
 
| label82 = ThrustLực đẩy
| data82 = {{#if:{{{stage2athrust|}}}|{{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}}}
 
| label83 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data83 = {{{stage2aSI|}}}
 
| label84 = BurnThời timegian đốt
| data84 = {{{stage2atime|}}}
 
| label85 = FuelNhiên liệu
| data85 = {{{stage2afuel|}}}
 
| header86 = {{#if:{{{stage3engines|}}}{{{stage3thrust|}}}{{{stage3SI|}}}{{{stage3time|}}}{{{stage3fuel|}}}|Third stage {{#if:{{{stage3diff|}}}|({{{stage3diff|}}})}} {{#if:{{{stage3name|}}}| - {{{stage3name|}}} }} }}
 
| label87 = EnginesĐộng cơ
| data87 = {{{stage3engines|}}}
 
| label88 = ThrustLực đẩy
| data88 = {{#if:{{{stage3thrust|}}}|{{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}}}
 
| label89 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data89 = {{{stage3SI|}}}
 
| label90 = BurnThời timegian đốt
| data90 = {{{stage3time|}}}
 
| label91 = FuelNhiên liệu
| data91 = {{{stage3fuel|}}}
 
| header92 = {{#if:{{{stage3aengines|}}}{{{stage3athrust|}}}{{{stage3aSI|}}}{{{stage3atime|}}}{{{stage3afuel|}}}|Third stage {{#if:{{{stage3adiff|}}}|({{{stage3adiff|}}})}} {{#if:{{{stage3aname|}}}| - {{{stage3aname|}}} }} }}
 
| label93 = EnginesĐộng cơ
| data93 = {{{stage3aengines|}}}
 
| label94 = ThrustLực đẩy
| data94 = {{#if:{{{stage3athrust|}}}|{{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}} }}
 
| label95 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data95 = {{{stage3aSI|}}}
 
| label96 = BurnThời timegian đốt
| data96 = {{{stage3atime|}}}
 
| label97 = FuelNhiên liệu
| data97 = {{{stage3afuel|}}}
 
| header98 = {{#if:{{{stage4engines|}}}{{{stage4thrust|}}}{{{stage4SI|}}}{{{stage4time|}}}{{{stage4fuel|}}}|Fourth stage {{#if:{{{stage4diff|}}}|({{{stage4diff|}}})}} {{#if:{{{stage4name|}}}| - {{{stage4name|}}} }} }}
 
| label99 = EnginesĐộng cơ
| data99 = {{{stage4engines|}}}
 
| label100 = ThrustLực đẩy
| data100 = {{#if:{{{stage4thrust|}}}|{{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}} }}
 
| label101 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data101 = {{{stage4SI|}}}
 
| label102 = BurnThời timegian đốt
| data102 = {{{stage4time|}}}
 
| label103 = FuelNhiên liệu
| data103 = {{{stage4fuel|}}}
 
| header104 = {{#if:{{{stage5engines|}}}{{{stage5thrust|}}}{{{stage5SI|}}}{{{stage5time|}}}{{{stage5fuel|}}}|Fifth stage {{#if:{{{stage5name|}}}| - {{{stage5name|}}} }} }}
 
| label105 = EnginesĐộng cơ
| data105 = {{{stage5engines|}}}
 
| label106 = ThrustLực đẩy
| data106 = {{#if:{{{stage5thrust|}}}|{{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}}}
 
| label107 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data107 = {{{stage5SI|}}}
 
| label108 = BurnThời timegian đốt
| data108 = {{{stage5time|}}}
 
| label109 = FuelNhiên liệu
| data109 = {{{stage5fuel|}}}
 
| header110 = {{#if:{{{stage6engines|}}}{{{stage6thrust|}}}{{{stage6SI|}}}{{{stage6time|}}}{{{stage6fuel|}}}|Sixth stage {{#if:{{{stage6name|}}}| - {{{stage6name|}}} }} }}
 
| label111 = EnginesĐộng cơ
| data111 = {{{stage6engines|}}}
 
| label112 = ThrustLực đẩy
| data112 = {{#if:{{{stage6thrust|}}}|{{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}}}
 
| label113 = [[Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data113 = {{{stage6SI|}}}
 
| label114 = BurnThời timegian đốt
| data114 = {{{stage6time|}}}
 
| label115 = FuelNhiên liệu
| data115 = {{{stage6fuel|}}}
}}{{#if:{{{LEO-payload|}}}{{{payload|}}}{{{stage1engines|}}}|[[Category:Rocketry articles with outdated infoboxes|{{#if:{{{LEO-payload|}}}|L}}{{#if:{{{payload|}}}|P}}{{#if:{{{stage1engines|}}}|S}}{{PAGENAME}}]]
284

lần sửa đổi