Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

dịch nốt tiêu đề box
(đã lưu bản mẫu cũ, liều 1 phát thử xem)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(dịch nốt tiêu đề box)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| data5 = {{#if:{{{cpl|}}}|{{{cpl}}} {{#if:{{{alt-cpl|}}}|({{{alt-cpl|}}})}} {{#if:{{{cpl-year|}}}|({{{cpl-year|}}})}}}}
 
| header6 = {{#if:{{{height|}}}{{{diameter|}}}{{{width|}}}{{{mass|}}}{{{stages|}}}|SizeKích thước}}
 
| label7 = Chiều cao
| data11 = {{{stages|}}}
 
| header12 = {{#if:{{{LEO-payload|}}}{{{payload|}}}{{{capacities|}}}|Khả Capacity năng}}
{{{capacities|}}}
 
| data19 = {{#if:{{both|{{{payload5-location|}}}|{{{payload5|}}}}}|{{{payload5}}} {{#if:{{{alt-payload5|}}}|({{{alt-payload5|}}})}} }}
 
| header20 = {{#if:{{{family|}}}{{{derivatives|}}}{{{comparable|}}}|AssociatedCác rocketstên lửa liên quan}}
 
| label21 = Dòng
| data23 = {{{comparable|}}}
 
| header24 = {{#if:{{{status|}}}{{{sites|}}}{{{launches|}}}{{{success|}}}{{{fail|}}}{{{partial|}}}{{{other_outcome|}}}{{{landings|}}}{{{first|}}}{{{last|}}}{{{only|}}}{{{payloads|}}}|LaunchLịch historysử phóng}}
 
| label25 = Hiện trạng
| data59 = {{{alt2-boosterfuel|}}}
 
| header60 = {{#if:{{{stage1engines|}}}{{{stage1thrust|}}}{{{stage1SI|}}}{{{stage1time|}}}{{{stage1fuel|}}}{{{stage1fueloxidizermassvolume|}}}| FirstTầng stageI {{#if:{{{stage1diff|}}}|({{{stage1diff|}}})}} {{#if:{{{stage1name|}}}|- {{{stage1name|}}} }} }}
 
| label61 = Động cơ
| data66 = {{{stage1fueloxidizermassvolume|}}}
 
| header67 = {{#if:{{{stage1aengines|}}}{{{stage1athrust|}}}{{{stage1aSI|}}}{{{stage1atime|}}}{{{stage1afuel|}}}{{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}|First stageTầng I({{{stage1adiff|Alternative}}}) {{#if:{{{stage1aname|}}}| - {{{stage1aname|}}} }} }}
 
| label68 = Động cơ
| data73 = {{{stage1afueloxidizermassvolume|}}}
 
| header74 = {{#if:{{{stage2engines|}}}{{{stage2thrust|}}}{{{stage2SI|}}}{{{stage2time|}}}{{{stage2fuel|}}}|SecondTầng stageII {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2diff|}}})}} {{#if:{{{stage2name|}}}| {{{stage2name|}}} }} }}
 
| label75 = Động cơ
| data79 = {{{stage2fuel|}}}
 
| header80 = {{#if:{{{stage2aengines|}}}{{{stage2athrust|}}}{{{stage2aSI|}}}{{{stage2atime|}}}{{{stage2afuel|}}}|SecondTầng stageII {{#if:{{{stage2diff|}}}|({{{stage2adiff|}}})}} {{#if:{{{stage2aname|}}}| - {{{stage2aname|}}} }} }}
 
| label81 = Động cơ
| data85 = {{{stage2afuel|}}}
 
| header86 = {{#if:{{{stage3engines|}}}{{{stage3thrust|}}}{{{stage3SI|}}}{{{stage3time|}}}{{{stage3fuel|}}}|ThirdTầng stageIII {{#if:{{{stage3diff|}}}|({{{stage3diff|}}})}} {{#if:{{{stage3name|}}}| - {{{stage3name|}}} }} }}
 
| label87 = Động cơ
| data91 = {{{stage3fuel|}}}
 
| header92 = {{#if:{{{stage3aengines|}}}{{{stage3athrust|}}}{{{stage3aSI|}}}{{{stage3atime|}}}{{{stage3afuel|}}}|ThirdTầng stageIII {{#if:{{{stage3adiff|}}}|({{{stage3adiff|}}})}} {{#if:{{{stage3aname|}}}| - {{{stage3aname|}}} }} }}
 
| label93 = Động cơ
| data97 = {{{stage3afuel|}}}
 
| header98 = {{#if:{{{stage4engines|}}}{{{stage4thrust|}}}{{{stage4SI|}}}{{{stage4time|}}}{{{stage4fuel|}}}|FourthTầng stageIV {{#if:{{{stage4diff|}}}|({{{stage4diff|}}})}} {{#if:{{{stage4name|}}}| - {{{stage4name|}}} }} }}
 
| label99 = Động cơ
| data103 = {{{stage4fuel|}}}
 
| header104 = {{#if:{{{stage5engines|}}}{{{stage5thrust|}}}{{{stage5SI|}}}{{{stage5time|}}}{{{stage5fuel|}}}|FifthTầng stageV {{#if:{{{stage5name|}}}| - {{{stage5name|}}} }} }}
 
| label105 = Động cơ
| data109 = {{{stage5fuel|}}}
 
| header110 = {{#if:{{{stage6engines|}}}{{{stage6thrust|}}}{{{stage6SI|}}}{{{stage6time|}}}{{{stage6fuel|}}}|SixthTầng stageVI {{#if:{{{stage6name|}}}| - {{{stage6name|}}} }} }}
 
| label111 = Động cơ
284

lần sửa đổi